مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی

این مرکز به صورت یک سالن بزرگ، یک سالن کوچه و 5 غرفه در زیر زمین دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی واقع شده است. ابعاد داخلی محدوده سالن بزرگ در مجاورت راهروی میانی زیرزمین با مساحت داخلی حدود 153 مترمربع دارای 64 کمد وسایل شخصی، ابعاد سالن کوچک در انتهای راهروی میانی زیرزمین با مساحت داخلی 58/30 مترمربع و 5 غرفه شیشه ای با مساحت های 13/80 و 11 مترمربع و 3 غرفه دیگر با مساحت 10 مترمربع می باشد. از جمله مشاعات در اختیار این مجموعه یک فضای استراحت در نورگیر ساختمان به مساحت 27 مترمربع است.
آدرس: تهران - انتهای اتوبان شهید زین الدین - دهکده المپیک - میدان ورزش - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی