معرفی واحد پژوهش و مشاوره

 


از آنجا که کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین نقش مهمی را در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله حل معضل بیکاری ایفا می کند، ضروری است که در قالب طرح های پژوهشی  به  ارائه مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت کارآفرینان و حل مسائل این حوزه به ویژه در زمینه بکر علوم انسانی و اجتماعی پرداخته شود.  مرکز کارآفرینی دانشگاه علاوه بر برنامه ریزی برای ورود به عرصه پژوهش های کاربردی ، ارتباط با دستگاه های اجرایی جهت همکاری ها ی مشترک پژوهشی در راستای غنی سازی مفاهیم این حوزه، شناخت و آسیب شناسی مباحث کارآفرینی در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی ، به مشاوره در زمینه کسب و کار در حوزه های مختلف به دانشجویان صاحب ایده  و صاحبان کسب و کار داخل و خارج از دانشگاه و صاحبان کسب و کار می پردازد. این مشاوره ها توسط اساتید مجرب حوزه ی کارآفرینی کشور صورت خواهد گرفت.