مرکز نوآوری دانشکده علوم اجتماعی

نام گروه مدیر گروه موضوع فعالیت نام اعضای گروه محل استقرار
شبکه اجتماعی معاملات روح الله قاسمی دیجیتال مارکتینگ

سارا یوسف زاده

ساسان دبیر

علوم اجتماعی