فرآیند پذیرش

1- کاربرگ (1) و فرم الف را دانلود کنید.

2- فرم های تکمیلی را به آدرس ایمیل کارآفرینی ارسال فرمایید: 

karafarini.allameh@gmail.com

*** حتما در سربرگ ایمیل مرکز  مورد نظر را بنویسید(دانشکده های ادبیات، آمار، مدیریت و حسابداری، علوم اجتماعی، مرکز رشد 1 یا مرکز رشد2) 

3- در صورت تایید و تماس تلفنی کارشناسان مرکز کارآفرینی به جلسه کمیته جذب برای ارائه طرح دعوت بعمل خواهد آمد.

4-در صورت پذیرش طرح و اعلام آن از جانب کارشناسان مرکز کارآفرینی هماهنگی های لازم جهت استقرار صورت می پذیرد.

(شماره تماس مرکز کارآفرینی و نوآوری :48392651)


لینک دانلود فایل