فرآیند پذیرش

1- کاربرگ شماره 1 را دانلود کنید.

2- فرم های تکمیلی را به آدرس ایمیل مرکز کارآفرینی و نوآوری ارسال فرمایید: 

karafarini.allameh@gmail.com

*** حتما در سربرگ ایمیل مرکز  مورد نظر را بنویسید. (دانشکده های مدیریت و حسابداری، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی) 

3- در صورت تایید، کارشناسان مرکز کارآفرینی و نوآوری به منظور ارائه طرح، شما را به کمیته جذب دعوت خواهند نمود.

***ارائه خود را براساس فرمت فایل ارائه آماده نمائید.

4-در صورت پذیرش طرح و اعلام آن از جانب کارشناسان مرکز کارآفرینی هماهنگی های لازم جهت استقرار صورت می پذیرد.

*** در این مرحله فرم الف را تکمیل و به مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تحویل دهید.

(شماره تماس مرکز کارآفرینی و نوآوری :48392651)


لینک دانلود فایل