جشنواره و رویداد

- جشنواره فرصت‌های شغلی روشنا

- جشنواره کارآفرین برتر

- رویداد کارآفرینی چکاوک