فرم های پذیرش

کاربرگ شماره 1  (تکمیل تمام اطلاعات این فرم برای متقضایان استقرار در مرکز کارآفرینی یا مرکز رشد و نوآوری الزامی است) 

فرم الف   (تکمیل تمام اطلاعات این فرم فقط برای تیم هایی که پس از ارائه حضوری برای استقرار در مرکز رشد و نوآوری پذیرفته شده اند الزامی است)