همکاران


دکتر مهدی گودرزی
(مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه )
ایمیل:  goodarzi@atu.ac.ir
محمد نیساری
(معاون مرکز کارآفرینی و نوآوری )
سیدامیرمهدی هاشمی
(کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری)
021-48392651-3