کارگاه های آموزشی ۲۴ گام راه اندازی کسب و کار / اردیبهشت ۱۳۹۶