مرکز نوآوری دانشکده ادبیات

 

نام گروه مدیر گروه موضوع فعالیت اعضای گروه محل استقرار
مدیریت نمایه مدارک علمی راضیه مرادی نمایه

حیدر مقامی

کوثر نیستی

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

پارلا هنگامه کرمی تولید محتوا

فاطمه دهقانی

سمیرا دهقانی

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

ایرانویچ خانم دکتر صفا تاریخ

میرقیداری

گلپر دسری

الهام گل زاده

ملیکا نعیمی

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

لینوم

امیرمحمد عقیقی تولید محتوای آموزشی

امیرعلی غضنفری

بهراد کریمی

آوا سعیدی

 

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

پودنه محمد مهدی ترحمی آموزش زبان فارسی

حسین معماریان

محمد صالحی عارف

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

مونوپا علی رضا جعفری دیجیتال مارکتینگ --------

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

تولید محتوای مغزمحور  زری سعیدی طلب تولید محتوا

آزاده حسنی

محمد سلطانی

مهسا عزیزصحرا

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

نیمروز شایان ریحانی تاریخ --------

ادبیات فارسی و

زبان های خارجی