دوره های آموزشی

به زودی دوره های آموزشی بلند مدت و بسته های آموزشی مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی

در نیمه دوم سال تحصیلی 1401 در این بخش اطلاع رسانی خواهد شد.

دوره های آموزشی جشنواره فرصت های شغلی روشنا 
دوره های آموزشی مربوط به طرح مهارت افزایی دانشجویان
بسته های آموزشی مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی