نشست تخصصی بیم ها و امیدهای راه اندازی کسب و کار در حوزه علوم انسانی و اجتماعی / آذر ۱۳۹۶