معرفی

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان قطب علوم انسانی و اجتماعی ایران با درک اهمیت و ضرورت شکل دهی و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی، تشویق به کار گروهی و ارائه راه حل برای مسائل جامعه و صنعت توسط دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی، حمایت از تیم ها / هسته های کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا نسبت به راه اندازی مراکز نوآوری در داخل هر یک از دانشکده های دانشگاه نموده است این مراکز  به درخواست دانشکده ها/ دانشگاه(مرکز کارآفرینی و نوآوری) یا تقاضای بخش خصوصی/دولتی ایجاد میشوند و ازنظر ساختار سازمانی، زیرمجموعه دانشکدهها قرار دارند. شرکت سرمایه گذار و یا حامی نوآوری میتواند با انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه نسبت به همکاری و مشارکت در این مراکز اقدام نماید.
شیوه نامه ایجاد و اداره مراکز نوآوری درون دانشکده ای