دستورالعمل ها

براساس شیوه نامه ایجاد و اداره مراکز نوآوری درون دانشکده ای مصوب مهرماه 1401 هیأت رئیسه دانشگاه:
1) صاحبان ایده (اعم از هیئت علمی و دانشجو) باید کاربرگ تقاضای استقرار در مرکز نوآوری را ابتدا تکمیل نموده و سپس آن را در اختیار کارشناس مرکز نوآوری درون دانشکده ای قرار دهد.
2) پس از تجمیع کاربرگ ها، جلسه ای با حضور مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده و ریاست دانشکده میزبان مرکز نوآوری تشکیل شده و در خصوص تأیید یا رد هر درخواست تصمیم گیری خواهد شد. 

برای اطلاع از نحوه پرکردن و ارسال کاربرگ ها کلیک کنید.