کتاب شو

نام تیم: کتاب شو
تیم کتاب شو با ایده غنی کردن زمان های سوخته شهروندان با کتاب و کتابخوانی در فرآیند پذیرش و ارزیابی مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی موفق به دریافت مجوز استقرار گردید. این تیم از دی ماه 1396 در این مرکز  مستقر هستند.


آدرس ایمیل نماینده تیم:   sinasaffar@gmail.com