پیشنهاد همکاری و نحوه ارتباط با مرکز

نشانی: 

تهران، دهکده المپیک، میدان دهکده، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز کارآفرینی و نوآوری
کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱            ایمیل: karafarini.allameh@gmail.com
تلفن: ۴۸۳۹۲۶۵۱                   ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰