نشست تخصصی بیم ها و امیدهای راه اندازی کسب و کار در سال 1396