کارگاه های آموزشی برنامه ریزی شغلی 96

دانشکده مدیریت

دانشکده اقتصاد

دانشکده بیمه اکو

دانشکده تربیت بدنی

دانشکده علوم ارتباطات