نام تیم: لینیا

تیم لینیا با ایده ایجاد یک پلتفرم در قالب بازی برای کشف استعداد دانش اموزان و پایش آنها در رویداد چکاوک (آذر ماه 1396) مقام سوم را کسب کرد. به همین دلیل مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی به منظور حمایت از ایشان بدون طی کردن روند معمول پذیرش با استقرار تیم ایشان در این مرکز موافقت نمود. هم اکنون تیم لینیا از آذر 1396 در این مرکز مستقر هستند.


آدرس ایمیل نماینده تیم: Lashgari.mjd@gmail.com