به زودی دوره های آموزشی بلند مدت و بسته های آموزشی مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی

در سال تحصیلی 97-96 در این بخش اطلاع رسانی خواهد شد.


دوره های آموزشی جشنواره فرصت های شغلی روشنا (1397)
دوره های آموزشی مربوط به طرح مهارت افزایی دانشجویان
بسته های آموزشی مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی