اطلاعات طرح مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم ارتباطات

(نسخه اول)

رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات
رشته روابط عمومی
رشته روزنامه نگاری