اطلاعات طرح مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی

(نسخه اول)

رشته برنامه ریزی اجتماعی
رشته جامعه شناسی
رشته مددکاری اجتماعی