اطلاعات طرح مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

(نسخه اول)

رشته دبستان و پیش دبستان
رشته تکنولوژی آموزشی
رشته روان شناسی
رشته کودکان عقب مانده ذهنی
رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته علم اطلاعات و دانش شناسی