اطلاعات طرح مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده حقوق (نسخه اول)
رشته حقوق
رشته علوم سیاسی