اطلاعات طرح مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری

(نسخه اول)

رشته مدیریت بازرگانی
رشته مدیریت بیمه
رشته گردشگری
رشته هتلداری
رشته مدیریت دولتی
رشته مدیریت صنعتی
رشته حسابداری