• همکاران


دکتر گودرزی
(رئیس مرکز کارآفرینی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه )
ایمیل:  goodarzi@atu.ac.ir

دکتر مهدی کنعانی
(مدرس کارگاه ها و مشاور مرکز )

سعید روشنی
(مدرس کارگاه ها و مشاور مرکز)

فاطمه شمس (کارشناس مرکز کارآفرینی)
ایمیل:f.shams@atu.ac.ir

فریده ابراهیمیان (کارشناسان مرکز کارآفرینی)
ایمیل: ebrahimian@atu.ac.ir