• همکاران


دکتر گودرزی
(مدیر مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه )
ایمیل:  goodarzi@atu.ac.ir

محمد نیساری
(معاونت مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی )

میلاد شجاعی
(کارشناس مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی)